Банковото право представлява междуотраслов за правото набор от правни норми, който урежда обществените отношения, възникващи във връзка с дейността на банковата система.
То е клон от финансовото право, имащ отношение към тъговското право, приемайки, че банките са търговци на пари, като в тези отношения винаги едната страна е банка или друга финансова институция.

Банковото право е клон на финансовото право, междуотраслов за правото комплексен набор от правни норми, който урежда обществените отношения, възникващи във връзка с дейността на банковата система.

Ние предлагаме: изготвяне на договори за финансов и оперативен лизинг, заем и обезпеченията свързани с него, правно обслужване на банки и небанкови финансови институции, правни анализи, консултации, съдействие и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения, правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит и др.