Данъчното право представлява система от правни норми, част от финансовото право установяващи вида и размера на данъците като част от фиска, реда на тяхното събиране и други обществени отношения, свързани с възникването, изменението и прекратяването на фискалните задължения за изплащане на данъци.

Данъчното право няма собствен предмет и метод на пр. регулиране. Методът е властническият, както във финансовото право. Теорията на финансовото право е изградена върху част от институтите на данъчното право.

Данъчното право представлява система от правни норми установяващи вида и размера на данъците.

Отношенията, които регламентира данъчното право, са част от предмета на финансовото право. Това са финансовите отношения по повод разпределението на националния доход и паричните средства в държавния бюджета. Същестуват специални контролни органи, които съблюдават за законосъобразното развитие, които също се включват в предмета на данъчното право.

В нашата страна, материалното данъчно право е уредено в нормативната база за различните видове данъци, а процесуалното право – в данъчно-осигурително процесуалния кодекс.