Услугите, които предлагаме в областта на дружественото право биват: процесуално представителство по искове в спорове между акционери, преобразуване, сливане, вливане, учредяване и регистрация на търговски дружества, публични акционерни дружества и такива със специална инвестиционна цел с българско и чуждестванно участие, консултации по правни казуси, свързани с управлението на търговските дружества и други.

Учредяване и регистрация на търговски дружества, публични акционерни дружества, преобразуване, сливане, промени в капитала, свикване на общи събрания, консултации свързани с управлението на търговски дружества, процесуално представителство.

В нашата практика имаме богат опит във вътрешните и международни сделки, прилагайки новаторски подход и интелектуални възможности и опит за нуждите на нашите клиенти.

Имаме солидни познания и опит в изготвянето на документи за дружествено финансиране и дългово структуриране, консултации относно корпоративното управление, правата, задълженията и отговорностите на директорите, конфликти на интереси и т.н. Изготвяме и договаряме и допълнителните споразумения към търговски договори, като общи условия, търгова документация и други.