Всеки човек би могъл да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, имайки интерес от това и не разполагайки с друг ред за защита.

Предлагаме консултиране и представителство при обжалване на административни актове относно основанията за обжалване на административен акт, обжалване на административни актове по съдебен ред, обжалване на административни актове по административен ред.

Всички административни актове могат да бъдат обжалвани по предвидения ред в закона.

Единствените административни актове, които не подлежат на обжалване са тези с които непосредствено се осъществяват външната политика, отбраната и сигурността на страната, освен ако в закон е предвидено друго.

Важна гаранция за защита на правата и законните интереси на гражданите в една правова и демократична държава е правото на обжалване на незаконосъобразни актове на администрацията.