Предлагаме процесуално представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове, съдействие и представителство по охранителни и изпълнителни производства, изготвяне на отговори по повод изисквана документация, изготвяне на становища и прогнози, защита срещу принудително изпълнение, прогнозиране и помощ в подготовката за евентуални изпълнителни производства и др.

Предлагаме процесуално представителство и защита в полза на различни физически и юридически лица и организационни структури.

В нашите компетенции влиза и еднократно или абонаментно представителство и съдействие пред арбитражните институции в Република България, обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби и представителство по всички видове граждански дела, пред всички съдебни инстанции в Република България, изготвяне и депозиране на документи пред инстанциите по вече заведени, всящи или решени гражданскоправни спорове, преговори в обхвата на изпълнителното производство, търговски дружества във връзка с процесуалното представителство пред съдебните органи.