Регистрацията на промени в търговските дружества се налага, когато е налице: промяна на наименованието, управителя, разпределението на дружествените дялове, промяна на собствеността, продажба на дружествени дялове, преобразуване на търговски дружества, вливане, отделяне, сливане, разделяне, промяна на капитала – увеличение или намаление, промяна в предмета на дейност, седалището и адреса на управление.

Регистрацията на промени в търговските дружества се налага при някои обстоятелста: промяна на собствеността, продажба на дружествени дялове, преобразуване на търговски дружества, вливане, сливане, отделяне, разделяне, промяна на капитала – увеличение или намаление, промяна в предмета на дейност, седалището и адреса на управление и др.

Предлагаме и заличаването на фирми, процедурата за което се различава в зависимост от правноорганизационната форма в случаите на: изтичане на срока, определен в дружествения договор, обявяване в несъстоятелност, сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, по решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството, за дружествата регистрирани по Търговския закон, решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство.