Нашата практика в областта на вещното право, включва широк кръг услуги с правно обслужване на сделки с недвижими имоти: правни услуги на търговски дружества, развиващи своя бизнес в областта на търговията и застрояването на недвижимите имоти, както и на такива, които придобиват еднократно недвижим имот за фирмено ползване

Представляваме фирми в процедурите и дейтвия във връзка с продобиването на недвижими имоти, без значение от икономическия интерес и доколко висока е степента на правна сложност.

Широк кръг услуги с правно обслужване на сделки с недвижими имоти.

Правни услуги относно недвижими имоти, включващо: процесуално представителство пред съда, управление на недвижими имоти, представителство пред банки, нотариус и общински и други административни органи, изследване на юридическата история на недвижимите имоти, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове, консултация по правния статут на недвижими имоти, правна защита по дела пред съдебните инстанции при спор относно правото на собственост.