Търговското право представлява дял от частното право – система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

Субекти на търговското право са търговци: физическои или юридически лица, което извършва някоя/някои от посочените в Търговския закон сделки и да прави това по занятие и нетърговците: занаятчии, лица упражняващи свободни професии, занимаващи се със селскостопанска дейност и др.

Търговското право регулира правното положение на търговците, в което те влизат, докато осъществяват дейността си.

Правните норми в търговските отношения имат предимство пред нормите на гражданското право. Нормите на гражданското право намират приложение в търговските правоотношения, само когато липсват специални търговско-правни норми, заложени в търговското право. Главни изтчоници на търговското право в българското законодателствп са: Конституцията на Република България, закон, Търговски закон, Закон за защита на конкуренцията, Закон за банките и кредитното дело.