Застрахователно право представлява съвкупност от правни норми, които регламентират отношенията, възникващи в процеса на образуване, функциониране и прекратяване на застрахователни организации и отношенията между застрахован субект и застрахователната организация.

Предоставяме правна защита в сферата на застрахователното право на физически и юридически лица в България и чужбина.

Услугите, които предлагаме в тази сфера, биват:

  • юридическа консултация за действията, които можете да предприемете за получаване на обезщетение от застрахователна компания;
  • изготвяне на писмени възражения за доплащане до застраховател, изплатил занижено обезщетение, срещу постановен от застрахователя отказ за изплащане на застрахователно обезщетение;
  • изготвяне на писмена претенция за получаването на справедливо обезщетение;
  • правна защита и представителство пред съда по дело срещу застраховател.