Закон за търговския регистър

Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 104 от 11.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 31.12.2011 г., изм. и доп., бр. 25 от 27.03.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него.

Определение

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци.

(2) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.

(3) За търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.

Принципи

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до търговския регистър се осъществяват при спазване на следните принципи:

1. публичност;

2. насърчаване използването на електронен документ и електронен подпис;

3. прилагане на еднакви критерии при равни условия по закон;

4. бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.

Водене и съхраняване на търговския регистър

Чл. 3. (1) Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък „агенцията“.

(2) Търговският регистър се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

(3) Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон.

Подлежащи на вписване обстоятелства

Чл. 4. В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Подлежащи на обявяване актове

Чл. 5. В търговския регистър се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Задължение за заявяване и представяне

Чл. 6. (1) Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове.

(2) Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

Действие на вписването

Чл. 7. (1) Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят.

(2) Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.

Действие на заличаването

Чл. 8. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.

Действие на обявяването

Чл. 9. (1) Обявяването дава публичност на обявения акт.

(2) Представените актове по чл. 5 се смята, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването.

Доверие в търговския регистър

Чл. 10. (1) Трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.

(2) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.

Публичност

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2013 г. – изм., бр. 105 от 2011 г., в сила от 31.12.2011 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.

(2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.

(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.

Такси

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, се заплаща за:

1. вписване и обявяване в търговския регистър;

2. издаване на удостоверение;

3. извършване на писмена справка;

4. запазване на фирма;

5. заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него;

6. предоставяне на базата данни или част от нея.

(2) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм., бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) За подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър срещу такса по тарифата по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 50 от 2008 г., изм., бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Достъпът до търговския регистър по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен. Редът и начинът за осъществяване на достъп до търговския регистър се уреждат с наредба на Министерския съвет.

Глава втора
РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО

Заявление

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за търговеца, клона на чуждестранен търговец или за европейско обединение по икономически интереси, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт;

4. подпис на заявителя.

(3) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, данните на подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

(5) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, то представя декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Към заявлението се прилагат документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона. Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис. Заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

(7) Заявленията и актовете на съда и на органите по чл. 14 на хартиен носител се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища.

(8) При приемането на заявлението се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2.

(9) Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Актове на съда, на други държавни органи и на частни съдебни изпълнители

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител. В тези случаи актът се изпраща на агенцията служебно.

Заявител

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:

1. търговеца;

2. (нова – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) прокуриста;

3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) друго лице в предвидените по закон случаи;

4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

(2) Заявление може да се подава от:

1. заявител по ал. 1;

2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.

(3) Обявяването в търговския регистър на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

(4) Когато заявлението не се подава от заявител по ал. 1, т. 1 и 2, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.

(5) Когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.

(6) При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител по реда по ал. 1 и 5.

Хартиен носител

Чл. 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Заявленията, актовете на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител, и жалбите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница.

(2) До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., бр. 99 от 2012 г. ) Представените от заявителя писмени документи по ал. 1 се съхраняват от агенцията за срок 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на агенцията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) По документите, подадени на хартиен носител, не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор.

Електронна форма

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(2) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.

Език

Чл. 18. (1) Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

(2) Документите по ал. 1 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език.

(3) В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език. Трети лица могат да се позовават на представения текст, освен ако търговецът докаже, че преводът на български език им е бил известен.

Разглеждане на заявленията

Чл. 19. (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване, и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

(4) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14, по делото на търговеца се разглеждат незабавно всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.

(5) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на доказателства за отпадане на основанието за спиране.

Длъжностно лице по регистрацията

Чл. 20. (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) За длъжностно лице по регистрацията се назначава с конкурс при условията и по реда на Кодекса на труда лице, което има завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Длъжностното лице по регистрацията получава основно трудово възнаграждение, равно на възнаграждението на съдебен администратор в окръжен съд.

(3) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Длъжностното лице по регистрацията не може да работи по друго трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

(4) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., отм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.).

(5) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Времето, през което лицето е работило на длъжността по ал. 1, се зачита за юридически стаж.

(6) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.

Обхват на проверката

Чл. 21. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали:

1. (доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;

2. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър;

3. заявлението изхожда от оправомощено лице;

4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт;

5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;

6. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) е представена декларация по чл. 13, ал. 4;

7. друго лице няма права върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон при първоначално вписване или промяна на фирмата;

8. е платена дължимата държавна такса.

Вписване, заличаване и обявяване

Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания.

(2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър.

(3) Обявяването се извършва чрез пренасяне на съдържанието на представения акт в търговския регистър във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.

(4) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г., отм., бр. 25 от 2012 г.).

(5) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 1.06.2012 г.) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца – на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.

Единен идентификационен код

Чл. 23. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък „ЕИК“, задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър, както и в случаите по глава втора „а“.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.

(3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Отказ

Чл. 24. (1) Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 изисквания. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква.

Обжалване

Чл. 25. (1) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранен търговец в 7-дневен срок от връчването му.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

(3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.

Ново заявление

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му.

(2) При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4.

Грешки и непълноти

Чл. 27. Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване.

Отговорност при грешки и непълноти

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Агенцията отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението или актовете по чл. 14 в търговския регистър. Такива грешки и непълноти се отстраняват служебно.

Защита срещу вписване

Чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

(2) Искът по ал. 1 се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, относно когото е извършено вписването.

Заличаване на вписването

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ако искът по чл. 29 бъде уважен, заличаването на вписването се извършва от агенцията по реда на чл. 14, както и по искане на заинтересованото лице или на прокурора.

(2) При отмяна на решение на орган на търговеца, въз основа на което е извършено вписване, вписването се заличава по реда на ал. 1.

Наредба

Чл. 31.Чл. 31. (1) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър.

(2) Наредбата определя образците на заявления, посочва изчерпателно приложенията към тях за всеки вид вписване, заличаване или обявяване съгласно изискванията на закона, както и формата на електронните документи.

(3) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) С наредбата се определя и редът за назначаването и възнаграждението на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори и контрольори.

изтегли закона

Blog Attachment
  • trade

Related Post