Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА КУЛЧЕВА, адвокат при АК – Шумен, с личен номер 1000020197, дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.
КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА КУЛЧЕВА, наричана по-долу АДВОКАТЪТ, e адвокат при АК – Шумен, с личен номер 1000020197.
АДВОКАТЪТ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като на адрес: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 132, вх. Б, ет. 3, ап. 78, може да изпращате лично своите искания.
Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: k.kulcheva@abv.bg.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.
АДВОКАТЪТ осъществява правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове.

При упражняване на правомощията си АДВОКАТЪТ обработва лични данни на своите клиенти. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

Когато АДВОКАТЪТ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни извън АДВОКАТ КУЛЧЕВА
АДВОКАТЪТ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
– Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия;
– Банки за нуждите на извършвани плащания;
– Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.
Като администратор на данни АДВОКАТЪТ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

5. Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
– Право на достъп;
– Право на коригиране на неточни или непълни данни;
– Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
– Право на ограничение на обработването;
– Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
– Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
– Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до АДВОКАТА (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния Административен съд.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
АДВОКАТЪТ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8. Въведени от АДВОКАТА мерки за защита на личните данни.
С Вътрешни правила на АДВОКАТА за мерките за защита на личните данни, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, като пълният текст на Вътрешните правила може да видите тук.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни на АДВОКАТА, може да получите от нея на посочените адреси за контакт.