Под вещно право се разбира правото, чийто обект се явяват вещите и съвкупността от правни норми регламентиращи правото на собственост и останалите субективни вещни права.

Ние предлагаме следното: искове за установяване на собственост, искове за защита на нарушено владение, консултиране управлението на имоти, договори за жилищностроителни кооперации, извършване на обстоятелствени проверки, консултиране на етажната собственост, консултиране при сделки с недвижими имоти, учредяване право на строеж и други вещни права, искове за определяне точните граници на имот.

Вещното право е клон от гражданското право и представлява правото, чийто обект се явяват вещите.

Вещните права се разделят на 2 групи – право на собственост и ограничени вещни права. На територията на България основният нормативен акт, който урежда собствеността и други вещни права (след Конституцията), е Законът на собствеността. Следват Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, Закон за управление на етажната собственост, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и др.