Наследственото право представлява съвкупност от правни норми, уреждащи правоотношенията, възникващи по повод смъртта на лице, по силата на което се разпределя имуществото на това лице.

Основните въпроси в наследственото право са свързани с волята на наследодателя по случай на неговата смърт и запазване интересите на неговите най-близки хора, които е в повечето случаи се очаква, че разчитат на имуществото му или са спомагали за неговото натрупване и стопанисване.

Наследственото право представлява съвкупност от правни норми, уреждащи правоотношенията, възникващи по повод смъртта на лице, по силата на което се разпределя имуществото на това лице.

Лицето чието имущество се разпределя е наследодател, а лицата в чийто патримониум постъпва дял от наследството са наследниците, като отношенията по повод на наследството се уреждат по силата на правото на наследяване.

Законът посочва кои са наследници и установява правен ред, по който те имат право да наследяват. Общото правило е, че семейството и по-близките роднини изключват по-далечните, а тези от еднакъв ред наследяват по равно наследството. В България основния нормативена база, уреждаща правото на наследяване е Законът за наследството.