Семейното право е област от закона, която се занимава с казусите на семейството и домашните взаимотношения: същност на брака, въпроси възникващи по време на брака, граждански съюз, домашно съжителство, насилие върху брачния партньор, легитимност, аборт, насилие върху деца, прекратяване на отношението и спомагащи въпроси като развод, анулиране, решение на въпроси върху собствености, отговорност и издръжка върху децата.

В съвременната юридическа лексика, семейното право се употребява в няколко смисъла: част от обективното право,  клон на правната наука и учебна дисциплина

Семейното право е област от закона, която се занимава с казусите на семейството и домашните взаимотношения.

То е систематизирана съвкупност от граждански правни норми, групираи в институти, които уреждат равнопоставени имуществени и неимуществени отношения, породени от брака, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.

Основен закон в семейното право, освен Конституцията на Република България е Семейния кодекс от 2009г, като препраща за неуредените от него въпроси, спомагателно прилагане на други закони и подзаконови нормативни актове от гражданското право, като Закон за лицата и семейството, Закон за гражданското състояние и други постановления и наредби.